วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงงานถนนอาชีพ กลุ่มที่3 ไข่ม้วน ปังปิ้ง CLASSIC

                       
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขนมปังปิ้งการ์ตูนโครงงานเรื่อง...ไข่ม้วนปังปิ้ง CLASSIC 

จัดทำโดย
ด.ญ.พัชชะมัย   บุญทอง     เลขที่21
ด.ญ.อัญชลี    ฤชัยรวม    เลขที่16
ด.ช.ตะวัน       พลศรี     เลขที่3
ด.ช.วิวัฒน์   นิลารักษ์        เลขที่5
ครูที่ปรึกษา
คุณครูทองเหรียญ   กลิ่นแย้ม
คุณครูน้ำค้าง     เคียงข้าง
โรงเรียนบ้านวังอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต1
บทคัดย่อ
คุณค่าทางโภชนาการของไข่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปไข่ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม ให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี โปรตีน 7 กรัม ซึ่งโปรตีนชนิด FAO ได้จัดว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุด กล่าวคือ มีค่า Biological Value ประมาณ 100 ซึ่งหมายความว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการดูดซึมสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่น แถมยังมีไขมันเพียงแค่ 6 กรัมและยังให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินเอ วิตามินบี1, บี2, บี3, บี6 และ บี12 ธาตุเหล็ก lecithin 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปขนมปัง

คุณค่าขนมปังฟาร์มเฮ้าส์
    หรือเรียกอีกอย่างว่า ขนมปังธัญชาติผสม เป็นขนมปังเพื่อสุขภาพจริงๆ เพราะประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชมากมายหลายชนิดผสมอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น รำข้าวสาลี จมูกข้าวสาลี เมล็ดฝ้าย ข้าวฟ่าง ข้าวโพดบด ข้าวบาร์เลย์ ต้นอ่อน อัลฟา เมล็ดทานตะวัน แป้งถั่วเหลือง เมล็ดงา และธัญพืชอื่นๆ ขนมปังชนิดนี้จึงมากด้วยคุณประโยชน์จากธัญพืชต่างๆ


กิตติกรรมประกาศ
   ดิฉัน/กระผม ค้นคว้าในอินเตอร์เน็ตและสอบถามผู้ปกครองของสมาชิกในกลุ่มและขอบคุณครูที่ช่วยให้ให้คำแนะนำค่ะ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องคำนำ
โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานในการทำโครงงาน ในรายวิชาการงานอาชีพและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ในหัวข้อเรื่อง ถนนวิชาการสู่งานอาชีพ
คณะผู้จัดทำหวังว่า โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

              
                                    คณะผู้จัดทำ
                                                                     ด.ญ. พัชชะมัย   บุญทอง  ม.3
                                                          ด.ญ. อัญชลี    ฤชัยรวม   ม.3
                                                    ด.ช. ตะวัน   พลศรี  ม.3
                                                      ด.ช. กิตติธัช   ชำนาญ   ม.3
                                                      ด.ช. วิวัฒน์ นิลารักษ์  ม.3

สารบัญ
                                      หน้า
   บทคัดย่อ                                                                            ก     
   คำนำ                                                                                 ข
   กิติกรรมประกาศ                                                                   ค
   คำนำ                                                                                 ค
   สารบัญ                                                                               
   บทที่1  บทนำ                                                                       1
            ที่มาและความสำคัญของโครงการ                                      1
            วัตถุประสงค์                                                                1
            สมมุตติฐานค้นคว้า                                                        1

บทที่2    เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                         2
บทที่3    อุปกรณ์และวิธีการค้นคว้า                                                4
        อุปกรณ์และวิธีการค้นคว้า                                               5
       วิธีการศึกษา                                                                 5
บทที่4    ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา                                6
บทที่5    สรุปผลการศึกษา                                                          7
       ประโยชน์ที่ได้รับ                                                           7
       ข้อเสนอแนะ                                                                8
บทที่1
บทนำ      
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
   กลุ่มของข้าพเจ้าได้สนใจการทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งเพราะไข่และขนมปังมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีวิตามิน บี1 บี2 บี3 และบี6 ถ้าเราทานไข่บ่อยๆก็จะทำให้เราไม่ขาดโปรตีน และคาร์โบไฮเดรต 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง
2. เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์      
สมมติฐาน
เป็นการนำไข่มาประยุกต์อีกแบบหนึ่งและมีโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายดั้งนั้นทุกคนต้องหันมาทานไข่

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไข่้มวน
บทที่2
การศึกษาเอกสารอ้างอิง
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปขนมปังไข่


 ไข่ = Egg
ขนมปัง = Bread
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 เพื่อประโยชน์ในการสร้างเซลล์ผิวหนัง เล็บและผม ในไข่แดงมีวิตามินเอ ดี อี เค มากกว่าในไข่ขาว แร่ธาตุที่พบมากในไข่แดงคือกำมะถัน โซเดียม โพแทสเซียม ส่วนแร่ธาตุที่พบได้บ้างคือ แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก ในไข่ขาวมีโปรตีนที่สำคัญ เช่น อะวิดิน (Avidin) ในไข่ดิบ อะวิดินจะจับกับไบโอทิน (Biotin) ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยในการทำงานของเอมไซน์ต่าง ๆ ในร่างกาย เมื่อจับกันจะเกิดเป็นสารประกอบที่น้ำย่อยไม่สามารถย่อยได้ ไบโอทินดูดซึมไม่ได้ เราจึงไม่ควรกินไข่ดิบหรือไข่ลวกสุก ๆ ดิบ ๆ
บทที่3
วิธีการดำเนินโครงงาน
ตารางปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน 18-20 มกราคม 2560

สัปดาห์ที่
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
สถานที่ทำกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1
 18 มกราคม 2560
-  เลือกหัวข้อการทำโครงงานและ
นำเสนอครู พร้อมทั้งเหตุผลในการทำ
-  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
หนังสือจากห้องสมุด
ห้องเรียน ห้อง 1

สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
2
19 มกราคม 2560
-  ทำรายงานเพื่อขอเบิกอุปกรณ์
ส่วนค่าใช้จ่าย เก็บคนละ  150 บาท
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
         
ห้องเรียน ห้อง 1
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
3
20 มกราคม 2560
-  ลงมือปฏิบัติทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้ง
-  ให้ผู้ปกครองและเพื่อน
ร่วมประเมินรสชาติของไข่ม้วนและขนมปังปิ้ง
ห้องเรียน  ห้อง 1
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษา
4
21 มกราคม 2560
-  เขียนรายงานโครงงานจัดทำรูปเล่ม
และสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม
ห้องเรียน  ห้อง 1
สมาชิกในกลุ่ม
ครูที่ปรึกษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
วัสดุไข่ม้วน
1. เครื่องทำไข่ม้วน
2. น้ำมัน
3. ไม้เสียบลูกชิ้น
4. ไข่
5. ฮอทด็อก/ ปูอัด
วิธีการศึกษา
1. ใส่น้ำมันลงไปในเครื่อง1 ช้อนโต๊ะและปอกไข่ใส่ลงไปในเครื่อง
2. นำปูดอัดเสียบไม้และเสียบไปตรงตรงกลางของไข่
3. รอจนสุกไข่จะเด้งขึ้นมาเอง
ผลจากการศึกษา
1.ค้นคว้าประโยชน์ของไข่
รูปภาพที่เกี่ยวข้องวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษา
วัสดุขนมปัง
1. ขนมปัง
2. แยม
3. เครื่องปิ้งขนมปัง
4. เนยเค็ม
วิธีการศึกษา
1.ทาเนยที่ขนมปังและทาแยมทับเนยจากนั้นนำขนมปังใส่ลงไปในเครื่อง
2.รอจนขึ้นไฟสีเขียวและนำออกทันที
ผลจากการศึกษา
1.ค้นคว้าข้อมูลประโยชน์ของขนมปัง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขนมปังปิ้ง
รูปภาพที่เกี่ยวข้องรูปภาพที่เกี่ยวข้องบทที่4
ผลการศึกษา
1.ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้ง
2.ได้นำไข่มาแปรรูป
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไข่้มวน
บทที่5
สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
สรุปผล
      ในการทำโครงงานทำให้ผมได้ข้อมูลในการทำรูปเล่มโครงงานและได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
ในการทำโครงงานไฃ่ม้วน ปังปิ้ง  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เกิดการประกอบอาชีพ
และเป็นการอนุรักษ์ขนมไทย ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1. ได้ศึกษาการทำไขม้วนขนมปัง
2. ได้ศึกษาของขนมปังและคุณค่าของไข่
ข้อเสนอแนะ
     ในการทำไข่ม้วนและขนมปังปิ้งครั้งต่อไป ควรเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ และใช้อย่างระมัดระวังบัญชี รายรับ-รายจ่าย

 วัน/เดือน/ปี

รายการ

รายรับ

รายจ่าย

หมายเหตุ
18 มกราคม 2560
เก็บตังเพื่อนๆภายในกลุ่ม
750
-
-เก็บคนละ 150 บาท
19 มกราคม 2560
ซื้อของ
-
750
-
20 มกราคม 2560
เก็บตังเพื่อนๆอีก
250
-
-เก็บคนละ 50 บาท

กำไรที่ได้จากการขาย
1450
-
-

บรรณานุกรม
1.cooking.kapook.com,
2.www.lazada.co.th ,
4. th.openrice.com 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ขนมปังปิ้งผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไข่้มวน